Безплатна доставка за поръчки над 50.00лв.
Поръчки се изпълняват единствено до кварталите Меден Рудник и Победа!

Общи условия

Oбщи условия за използване на интернет-страница www.mercidelivery.com

Моля, запознайте се с настоящите Общи условия преди да използвате страницата на Феникс 66 ООД (наричано по-долу само "Merci"). Тези общи условия представляват ДОГОВОР между Вас и Merci, с който получавате правото да използвате безплатно услугите на страницата на Merci за лични и нетърговски цели при спазване на условията по-долу.

 1. Настоящите общи условия имат обвързващо действие само в отношенията между Вас като Потребител на услугите на сайта и Merci. Чрез достъпа до (зареждането на) интернет страницата, Вие се съгласявате да бъдете обвързан от настоящите общи условия и всички последващи промени в тях, както и се задължавате да ги спазвате. В случай, че не сте съгласни с всички посочени по-долу клаузи, моля, не използвайте сайта на Merci.
 2. Потребителите по смисъла на настоящите Oбщи условия са две категории:

2.1. Регистрирани – Потребители, които се регистрират на Интернет страница на Merci с цел ползване на услугите на онлайн магазина и/ или получаване на информационен бюлетин (newsletter) и/или информационен справочник. Задължителните данни, които следва да бъдат въведени зависят от целите на регистрацията и са посочени в указанията, придружаващи процеса на регистрация.

2.2. Нерегистрирани – Потребители, които посещават Интернет страница на ОРГАНИЗАЦИЯ  без да извършват регистрация.

 1. Merci, осигуряващ функционирането на тази интернет страница, нейният дизайн, включително цялата разположена в сайта информация, доколкото не съставляват обществена информация, са обект на авторско право на Merci или на негови договорни партньори. Никаква част от обектите на закрила не може да се възпроизвежда, да се превежда, променя или използва по какъвто и да е начин без предварителното писмено съгласие на Merci . Нерегламентираното използване на обектите на закрила представлява закононарушение и влече гражданска, административнонаказателна и наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.
 2. Merci е администратор на лични данни, регистриран по Закона за защита на личните данни и се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Лични данни, събирани чрез тази интернет страница и обработвани от Merci се ползват при строго спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Можете да разглеждате страниците на този сайт свободно, без да сте длъжни да попълвате регистрационните форми и да въвеждате каквито и да било лични данни. В случай, че решите да се регистрирате, за да ползване услугите на онлайн магазина и/ или получаване на информационен бюлетин (newsletter) и/или информационен справочник, Merci се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща Вашите лични данни, получена от Вас посредством попълнени заявки за регистрация. Разкриване е възможно единствено в случаите, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Merci приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни, която е приложима към обработването на лични данни.

 1. Merci полага всички усилия да поддържа информацията на сайта си вярна, точна и актуална, без това да изключва възможността инцидентно да възникват обективни несъответствия или пропуски. Merci не носи отговорност за последиците, в т.ч. евентуални вреди, породени от или свързани по какъвто и да е начин с достъпа, употребата или невъзможността за употреба на този сайт. Цялата информация на сайта се предоставя в съответствие с действащото българско законодателство, без гаранция от страна на Merci за нейната ненакърнимост и безопасност от злонамерени атаки на трети лица.

Merci не носи отговорност за субективните възприятия и интерпретация на точността, пълнотата и полезността на информационните ресурси на този сайт, нито на сайтовете, към които настоящият сайт съдържа препратки.

 1. Merci си запазва правото едностранно да променя настоящите Общи условия, както и структурата на своята Интернет страница, за което не се задължава да уведомява Потребителите.
 2. За всички неуредени в тези Общи Условия въпроси се прилага действащото в Република България законодателство.
 3. При възникване на спорове страните полагат усилия за доброволното им уреждане по взаимно споразумение. При непостигане на съгласие всяка от страните може да отнесе спора за решаване от компетентен съд.

9.Отказ от поръчка и връщане

 • Потребителят може да се откаже от направената от него потъчка преди потвърждаването на посоченият от него телефон на поръчката.
 • Потребителят има право да върне закупените от храниелни продукти в момената на доставка от доставчика.
 • Всички останали артикули, които не представляват хранителни продукти, могат да бъдат върнати в 14 дневен срок, от датата на тяхното закупуване, ако не са употребявани и са в оригиналните им опаковки.
 • Възстановяването на суми, направени с банкова карта става чрез нареждане на обратна операция по картата, с която е извършено плащането в срок от 5 работни дни

10.ВРЕМЕ ЗА ДОСТАВКА

 • Максималното време за доставка е до 1 час и 30 минути.

Дата: 01.06.2020 г.